Publikacje

Artykuły/rozdziały w języku angielskim:

A. Wawrzyniak: A Multi-agent Based Simulation Model of Consumer Behaviour – Food Choice and Cooking Attitudes during the Coronavirous (Covid-19) Outbreak, European Research Studies Journal [online] 2021, vol. 24 iss. 2B, pp. 1142-1152 (DOI: 10.35808/ersj/2333).

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Neuroscience Techniques in Studying Advertisements Effectiveness: An Experimental Investigation, in: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, 4-5 November 2020, Granada, Spain, edit. Khalid S. Soliman, King of Prussia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, pp. 5663 – 5675.

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: The Study of Advertising Content with Application of EEG, in: Selected Issues of Experimental Economics, Scientific edit. K. Nermend, M. Łatuszyńska, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing AG, 2016, pp. 333-353, (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-28419-4_21).

G. Vecchiato, A.G. Maglione, P. Cherubino, B. Wąsikowska, A. Wawrzyniak, A. Łatuszyńska, M. Łatuszyńska, K. Nermend, I. Graziani, M.R. Leucci, A. Trettel, F. Babiloni: Neurophysiological Tools to Investigate Consumer’s Gender Differences during the Observation of TV Commercials, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2014, pp. 1-12.

A. Wawrzyniak: Multi-agent based simulation in supporting the working time management, in: Social Aspects of Business Informatics: Concepts and Applications, Scientific edit. A. Marciniak, M. Morzy, Scientific Council Polish Information Society, Poznań 2014, pp. 33-44.

F. Furaiji, M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Study on the influcence of advertising attractiveness on the purchase decisions of women and men, Journal of International Studies, Vol. 6, No 2, 2013, pp. 20-32.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, F. Furaiji: The factors affecting of consumer behavior in the Iraqi market of home electrical appliances, Iraq Journal of Market Research and Consumer Protection 2013, vol. 5 issue 1, pp. 58-77.

A. Wawrzyniak, F. Furaiji: The concept of simulation model to study consumer behavior, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 789, Studia Informatica Nr 32, Szczecin 2013, pp. 121-136.

P. Policastro, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Artificial intelligence application to legal studies and training of legal professions: some reflections for a syllabus, in: Towards innovation in legal education, Ed. P. Policastro, Hague: Eleven International Publishing (publication info), 2013, pp. 109-118.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, F. Furaiji: Multi-agent based simulation in investigating consumer behavior, Iraq Journal of Market Research and Consumer Protection 2012, vol. 4 issue 2, pp. 141-158.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, F. Furaiji: An Empirical Study of the Factors Influencing Consumer Behaviour in the Electric Appliances Market, Contemporary Economics, Vol. 6 Issue 3/2012, pp. 76-86.

A. Wawrzyniak: Identification of IT Outsourcing in Local Government Units, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3B, Olsztyn 2008, pp. 513-517.


Artykuły/rozdziały w języku polskim:

L. Nowak, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Badania eye trackingowe konsumentów. Postrzeganie a prymowanie, Handel Wewnętrzny nr 6 (377) tom II, 2018, s. 296-311.

L. Nowak, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów w: Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, red. nauk. J. Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018, s. 233-265.

A. Wawrzyniak: Wieloagentowy model symulacyjny zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych, Handel Wewnętrzny 3(374)/2018, s. 380-394.

L. Nowak, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Samoocena konsumentów a nowy produkt prozdrowotny z niestandardowym składnikiem, Handel Wewnętrzny 2(373)/2018, s. 318-330.

A. Wawrzyniak: Racjonalność zachowań konsumentów w wieloagentowych modelach symulacyjnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 342, Informatyka i Ekonometria Nr 11, Katowice 2017, s. 166-178.

A. Wawrzyniak: Homo neuroeconomicus – droga od homo economicusa do homo neuroeconomicusa, w: Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki, red. A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, M. Witek, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017, s. 61-77 (informacja o publikacji)

A. Wawrzyniak: Opakowanie jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań eye-trackingowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 11, Część II, Łódź 2016, s. 273-290.

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Aktualność paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, w: Paradoksy w zarządzaniu, red. B. M. Jasiński, A.Wierzbica, Wyd. PRESSCOM, Wrocław 2016, s. 135-149.

Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Metody neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 1/2016, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 49-63.

A. Wawrzyniak: Zastosowanie modelowania i symulacji wieloagentowej w przedsiębiorstwie inteligentnym, w: Zarządzanie w przedsiębiorstwie inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 187-198.

A. Wawrzyniak: Zmiana paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 233, Zarządzanie 2015 (3), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 46-55.

A. Wawrzyniak: Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW Nr 14 (63), Warszawa 2015, s. 134-146.

A. Wawrzyniak: Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 863, Studia Informatica Nr 36, Szczecin 2015, s. 19-37.

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Wpływ rewolucji poznawczej na nauki o zarządzaniu, w: Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące, red. A. Aloksa, K. Kowalczyk-Purol, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2014, s. 37-38.

A. Wawrzyniak: Modelowanie zachowania konsumentów na potrzeby zarządzania marketingowego, w: Informatyka w zarządzaniu, red. A. Marciniak, M. Morzy, Wyd. Nakom, Poznań-Warszawa 2014, s. 73-96.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, E. Galindo Bello, J. Cruz Sandoval: Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 829, Studia Informatica Nr 35, Szczecin 2014, s. 65-76.

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, K. Kuczera: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny 2013, nr 6 listopad-grudzień, T.II, s. 272-284.

A. Wawrzyniak: Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 781, Ekonomiczne Problemy Usług 2013, nr 106, s. 167-188.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak: Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013, nr 10, s. 462-474.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, F. Furaiji: Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego, Problemy Zarządzania vol. 10, nr 3 (38), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 104-123.

M. Łatuszyńska, A. Wawrzyniak, F. Furaiji: Symulacja wieloagentowa w badaniu zachowania konsumentów, Handel Wewnętrzny, tom I, maj-czerwiec 2012, s. 36-45.

A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska: Badanie preferencji wyborczych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy użyciu zbiorów przybliżonych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 56, Wyd. Polskie  Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s. 218-229.

A. Wawrzyniak: Zastosowanie metody dynamiki systemów do modelowania i symulacji elektronicznych instrumentów płatniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 643, Studia Informatica Nr 27, Szczecin 2011, s. 97-116.

A. Wawrzyniak: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji reguł zachowań rynkowych na przykładzie urzędów gminnych województwa zachodniopomorskiego, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 36, Wyd. Polskie  Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 227-238.

A. Wawrzyniak: Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 32, Wyd. Polskie  Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 81-91.

A. Wawrzyniak: Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 624, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 20, Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2010, s. 225-238.

A. Wawrzyniak: Obraz, w: Multimedia w biznesie, red. A. Szewczyk, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 43-76.

A. Wawrzyniak: Komunikacja multimedialna, w: Multimedia w biznesie, red. A. Szewczyk, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 110-120.

A. Wawrzyniak: Teoria zbiorów przybliżonych w określaniu wzorca obsługi informatycznej dla jednostek samorządowych, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2007, s. 399-408.


Redakcja naukowa monografii:

Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki, red. nauk. A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, M. Witek, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017, 158 s.

Modern Information Systems in Management – Challenges and Solutions, red. nauk. A. Wawrzyniak i B. Wąsikowska, Polish Information Processing Society, Warszawa 2016, 170 s.


Cytowania według bazy Google Scholar: 465, h-index: 4, i10-index: 3 (stan na 10 marca 2023 r.).